Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Regulamin promocji test 100 dni materacy Dormeo Air Plus

REGULAMIN PROMOCJI „30% rabatu na drugi produkt”
7-14 grudnia 2017

1. Postanowienia ogólne

1.1. Promocja pod nazwą „30 % rabatu na drugi produkt” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „30 % rabatu na drugi produkt”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji

2.1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 8:00, a zakończy w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu online www.dormeo.pl .

2.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dormeo.pl .

2.3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

3.1. Promocja obejmuje wszystkie produkty oferowane w cenach regularnych (a więc nie dotyczy produktów przecenionych oraz ofert specjalnych np. 2 mopy w cenie 1, Garnek kamienny + patelnia w prezencie) .

3.2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 dwóch produktów w cenach regularnych (a więc spełniających warunek określony w pkt. 3.1) , Uczestnik otrzymuje rabat wysokości 30 % na drugi, tańszy produkt w koszyku. Klient ma prawo zakupu 2 takich samych produktów w cenach regularnych i wtedy otrzyma rabat 30% na 1 sz. produktu.

3.3. Liczba produktów jest limitowana.

3.4. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl oraz w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.

3.5. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

3.6. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu tylko całości zamówienia złożonego w ramach Promocji (a więc nie może zwrócić tylko jednego z zakupionych produktów). Ogólne warunki zwrotów „zasady sprzedaży” dostępne online na stronach internetowych Organizatora.

3.7. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop.

3.8. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.

3.9. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

4.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

4.1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1.3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

4.2. W Promocji nie mogą brać udziału:

4.2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.2.2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „30 % rabatu na drugi produkt” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.