Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI „15% rabatu na 15 urodziny Dormeo” Sierpień 2017

 1. Postanowienia ogólne
  1. Promocja pod nazwą „15 % rabatu na 15 urodziny Dormeo” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
  2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „15 % rabatu na 15 urodziny Dormeo”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.
 2. Czas trwania Promocji
  1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00, a zakończy w dniu 30 września 2017 r. o godz. 14:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu online www.dormeo.pl .
  2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dormeo.pl .
  3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
 3. Zasady Promocji
  1. Promocja obejmuje wszystkie produkty oferowane w cenach regularnych (a więc nie dotyczy produktów przecenionych) za wyjątkiem:
   • Wszystkich materacy (oprócz serii All season)
   • Wszystkich materacy nawierzchniowych
  2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2, Uczestnik otrzymuje rabat wysokości 15% od ceny regularnej.
  3. Liczba produktów jest limitowana.
  4. Promocja przeprowadzana jest w sklepie internetowym: www.dormeo.pl oraz w sklepach stacjonarnych Top Shop.
  5. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  6. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  7. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop.
  8. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
  9. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.
 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
  1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  2. W Promocji nie mogą brać udziału:
   1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „15 % rabatu na 15 urodziny Dormeo” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.