Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Warszawa, 24.02.2020 r.
Regulamin i zasady castingu:
Dormeo PRACA JAK ZE SNU

§ 1.
[Informacje podstawowe]

 1. Organizatorem „Praca jak ze snu” (zwanego dalej „Castingiem”) jest firma: Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9, NIP: 782-22-83-192 (dalej zwana „Organizator”).
 2. Organizator przeprowadza Casting za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod linkiem www.pracazesnu.pl oraz www.dormeo.pl/pracazesnu.
 3. Niniejszy regulamin Castingu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki organizacji Castingu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Castingu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.pracazesnu.pl/ oraz www.dormeo.pl/pracazesnu w zakładce „Regulaminy”.
 5. Wzięcie udziału w Castingu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień. Udział w Castingu nie jest uzależniony od zakupu jakiegokolwiek produktu.

§ 2.
[Uczestnicy castingu i wymagania techniczne]

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, uczestnikiem castingu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Od Uczestnika wymaga jest dyspozycyjność 21.03.2020 r. do pracy jako Tester Snu w Tychach.
 3. W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora w oparciu o umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, zlecenia) . W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do skreślenia takiej osoby z listy uczestników lub laureatów.

§ 3.
[Zasady i czas trwania castingu]

 1. Celem castingu jest wyłonienie Zwycięzcy, który przez jeden dzień (sześć godzin zegarowych) przetestuje produkty do spania opracowane i sprzedawane pod znakiem towarowym Dormeo® w zamian za wynagrodzenie w kwocie 5000 zł netto.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić się poprzez formularz jeden raz.
 3. Wszystkie osoby uprawnione do udziału, mogą zgłosić się wypełniając kwestionariusz na stronie internetowej: www.pracazesnu.pl lub www.dormeo.pl/pracazesnu i akceptując niniejszy Regulamin. Należy podać następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko;
  2. wiek;
  3. płeć;
  4. miasto zamieszkania;
  5. numer telefonu;
  6. adres e-mail.
 4. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w castingu, muszą również odpowiedzieć na następujące pytania:
  1. Twój osobisty rekord długości snu;
  2. Rekord włączania drzemki w budziku;
  3. Najdziwniejsze miejsce, w którym spałeś/aś?;
  4. Spałeś/aś na lekcjach?;
  5. Czy możesz spać, gdy obok Ciebie jest głośno??;
  6. Wysoka czy niska poduszka?;
  7. Twardy, średni czy miękki materac?;
  8. Lunatykujesz?;
  9. Opowiedz nam o swoim najciekawszym śnie.
  10. Stwórz hasło reklamowe dla marki Dormeo.
 5. Zbieranie zgłoszeń odbywa się w terminie od 24.02.2020 r. do 15.03.2020 r.
 6. Wybrani Uczestnicy Castingu zostaną zaproszeni do sklepu Mango w Tychach należącym do Organizatora na drugi etap castingu.
 7. Casting może zakończyć się przed datą wskazana w punkcie 5 powyżej. Decyzja ta zastrzeżona jest do kompetencji Komisji Konkursowej (zwanej dalej „Komisją”), od której to decyzji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie wszystkich pytań dotyczących castingu lub korzystania z Regulaminu jest ostateczna i dotyczy wszystkich uczestników.
 8. W ciągu 5 dni po zakończeniu castingu Komisja Konkursowa wybierze jednego Zwycięzcę, który podpisze umowę o dzieło z Organizatorem jako Tester snu. Czynności wykonywane w ramach zawartej umowy wykonywane będą przez jeden dzień roboczy określony w § 4.
 9. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przepisów, może ona skontaktować się z uczestnikiem w celu wyjaśnienia sytuacji. Uczestnik musi bezsprzecznie udowodnić, że przestrzegał zasad. W przypadku, gdy nie udowodni tego faktu lub nie odpowie na wezwanie Komisji, Komisja ma prawo natychmiast zdyskwalifikować uczestnika, który następnie traci prawo do udziału w castingu.

§ 4.
[Zasady wykonywania czynności jako Tester snu]

 1. Zwycięzca castingu przez jeden dzień (sześć godzin zegarowych) przetestuje produkty do spania opracowane i sprzedawane pod znakiem towarowym Dormeo®, w zamian za wynagrodzenie w kwocie 5000 zł netto.
 2. Dzień roboczy odbędzie się w sobotę 21 marca 2020 r. w wybranym przez Organizatora centrum handlowym w Tychach w godzinach 12:00 – 18:00. Godziny pracy mogą ulec zmianie. Zwycięzca będzie jak najwięcej spać w czasie pracy i otrzyma za to wynagrodzenie.
 3. Zwycięzca otrzyma strój służbowy.
 4. Organizator zapewnia zwrot kosztów ewentualnego dojazdu oraz noclegu Zwycięzcy oraz wyżywienie podczas dnia pracy.

§ 5.
[Ogłoszenie laureatów i przyznanie nagród]

 1. Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Castingu.
 2. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie następujących kryteriów:
  1. rekord w długości snu i drzemki;
  2. umiejętność spania w głośnym otoczeniu;
  3. kreatywność opisanego snu;
  4. kreatywność i adekwatność stworzonego hasła reklamującego markę Dormeo;
  5. zaprezentowania się podczas II etapu castingu.
 3. W terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia castingu Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną. Ponadto Zwycięzca może zostać w tym samym terminie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość mailową.
 4. Zwycięzca ma 2 dni robocze, licząc od dnia poinformowania go o zwycięstwie na odesłanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych niezbędnych do przygotowania umowy o dzieło (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr dowodu, PESEL, telefon). Jeżeli w tym terminie ich nie prześle lub dostarczone dane będą niekompletne, zostanie na jego miejsce wybrany kolejny Uczestnik, który spełnia wszystkie Zasady Castingu.
 5. Odmowa podpisania umowy o dzieło oraz / lub odmowa pracy jako Tester Snu skutkuje unieważnieniem wyboru Zwycięzcy i wyborem innego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu ze Zwycięzcą ani brak możliwości przekazania wynagrodzenia, z przyczyn technicznych oraz leżących po stronie Uczestnika.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego udziału w castingu. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z udziału w castingu, w szczególności prawo żądania wydania nagrody należnej Zwycięzcy są związane z osobą Uczestnika i nie można ich przenosić na inne osoby i podmioty.
 8. Zwycięzca castingu podpisze z Organizatorem umowę o dzieło na jeden dzień roboczy, co wiąże się z odprowadzeniem podatku dochodowego zgodnie z polskim prawem.

§ 6.
[Przetwarzanie danych i prawa do publikacji]

 1. Uczestnik Castingu udostępnia swój wizerunek i podaje swoje dane dobrowolnie i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia castingu oraz ogłoszenia jego wyników, w szczególności na:
  1. Publiczne ogłoszenie Zwycięzcy w Internecie (na stronie internetowej, kontach społecznościowych Organizatora itp.) - zostaną opublikowane tylko imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania (nie inne przesłane Dane Osobowe) oraz wszelką inną publiczną komunikację dotyczącą jego zwycięstwa w castingu, w tym na kanale TV Mango;
  2. Zdjęcia i nagrania Zwycięzcy, które mogą być wykonane po ogłoszeniu Zwycięzcy i podczas jego pracy jako Tester Snu, z których Organizator może korzystać w związku z promocją produktów lub znaku handlowego dla których został zorganizowany niniejszy casting lub w celach związanych z castingiem, bez żadnych dodatkowych opłat dla Zwycięzcy
 2. Uczestnik castingu oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do dostarczonego w ramach konkursu hasła reklamowego i wyraża zgodę na jego wykorzystanie.  Uczestnik oświadcza, stworzone przez niego hasło reklamowe nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 3. Tym samym Organizator Castingu w żaden sposób nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych zgłoszonych bądź przesłanych przez Uczestników Castingu, a Uczestnicy Castingu zobowiązują przejąć odpowiedzialność prawną w stosunku do osób trzecich i pokryć całość kosztów poniesionych w związku z ochroną praw Organizatora Castingu.
 4. Przystępując do Castingu Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego nazwiska i imienia oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), dla celów niniejszego Castingu w przypadku wyłonienia go jako Zwycięzcy w Castingu.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. W przypadku, gdy uczestnik chce sprzeciwić się przetwarzaniu, dostępowi, przekazywaniu, usuwaniu lub wykorzystywaniu jakichkolwiek innych praw związanych z Danymi osobowymi, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem e-maila: rodo.pl@studio-moderna.com. W takim wypadku, uczestnictwo w Castingu będzie wymagało ponownego przesłania zgłoszenia oraz podania powyższych danych.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu castingu).
 12. Po upływie tego okresu wszystkie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 13. Wyjątki:
  1. Jeśli uczestnik wyraził zgodę marketingową (osobna wyraźna zgoda, która nie jest wymagana do udziału w Castingu), jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, którą można znaleźć w LINK;
  2. Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przetwarzane dłużej, na podstawie umowy między Organizatorem a Zwycięzcą
 14. W przypadku, jeśli Uczestnik podejrzewa naruszenie jego danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora (rodo.pl@studio-moderna.com) i zgłosić takie podejrzenie organowi nadzorczemu, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Dane osobowe Uczestników, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia castingu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Castingu.
 16. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 dalej zwanym „Administratorem”.
 17. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania, płeć i wiek) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia castingu.
 18. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.

§ 7.
[Regulamin i jego zmiany]

 1. Regulamin Castingu dostępny jest na stronie internetowej www.pracazesnu.pl oraz w siedzibie Organizatora Castingu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Castingu.
 3. Organizator Castingu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w czasie trwania Castingu, pod warunkiem, że nie pogarszają one dotychczasowej sytuacji Uczestników i nie naruszają ich praw. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem komunikatu tekstowego lub drogą e-mailową.
 4. Casting objęty niniejszym regulaminem nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z serwisem Facebook. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dostarcza informacje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Podane informacje przez Uczestnika, będą wykorzystane jedynie do organizacji Castingu (w tym dostarczenia nagrody).

§ 8.
[Niedozwolone praktyki]

 1. Organizator informuje, iż wykrycie zastosowania przez Uczestnika jakiegokolwiek narzędzia, działań lub techniki, mającej na celu obejście, pominiecie lub wypaczenie zasad i idei Castingu wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także próba ingerencji w jakikolwiek mechanizm Castingu może skutkować usunięciem Uczestnika z Castingu.
 2. Jakiekolwiek działanie niezgodne z Regulaminem samego serwisu Facebook, publikowanie treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub nawołujące do nienawiści może być powodem do usunięcia Uczestnika z Castingu bądź nieprzydzielenia nagrody w przypadku wygranej. W szczególności za niedozwolone praktyki uważane będzie  posługiwanie się przez Uczestnika nieprawdziwą tożsamością lub podszywanie pod inną osobę.
 3. W przypadku stwierdzenia nadużyć wskazanych w pkt.1 wynik uczestnika wraz z jego kontem jest usuwany z Castingu.

§ 9.
[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Castingu Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres: bok@studio-moderna.com w terminie do 21 dni od dnia zakończenia Castingu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

§ 10.
[Postanowienia końcowe]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, politykę i jakość usług dostawców Internetu, ani politykę antyspamową na kontach e-mailowych Użytkowników ani za żadne inne kwestie niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Castingu ani wynik samego Castingu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych lub dostarczonych przez Uczestnika, w tym w szczególności adresu e-mail Uczestnika.
 3. W przypadku wszelkich sporów związanych z niniejszym Castingiem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.