Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Regulamin akcji test 200 dni materacy Dormeo

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji Test 200 dni jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000181026, REGON: 634530046, numer NIP 782-22-83-192, kapitał zakładowy w wysokości 3 208 000 PLN, wniesiony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Promocja dotyczy wszystkich rozmiarów materacy stelażowych Dormeo.

1.3. Promocja dotyczy jedynie materacy Dormeo zakupionych drogą internetową lub telefoniczną. Promocja nie dotyczy materacy zakupionych w sklepach stacjonarnych.

1.4. Promocja prowadzona jest bezterminowo lub do momentu zmiany zasad działania promocji przez Organizatora.

1.5. Miejscem promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zasady promocji

2.1. Uczestnik promocji, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego rozmiaru materaca stelażowego Dormeo ma prawo do testowania produktu przez okres do 200 dni od daty jego zakupu wykazanej na dowodzie zakupu.

2.2. W podanym w punkcie 2.1 Uczestnik promocji może dokonać zwrotu zakupionego materaca na adres Organizatora promocji wskazany w pkt 3.7 niniejszego regulaminu.

2.3. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopię dowodu zakupu materaca.

2.4. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

2.5. Zwracana kwota brutto nie uwzględnia kosztów przesyłki jakie Uczestnik poniósł przy zakupie materaca.

3. Dodatkowe warunki udziału w promocji

3.1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

3.1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

3.1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

3.1.3. W czasie trwania promocji dokona zakupu materaca marki Dormeo Air Plus jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.),

3.2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Uczestnika.

3.3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz.

3.4. W promocji nie biorą udziału zakupy dokonane w formie ratalnej.

3.5. Zwrot produktu musi nastąpić nie później niż 200 dnia od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu. O dacie zwrotu produktu decyduje data dostarczenia produktu do magazynu Organizatora promocji, a nie data nadania przesyłki zawierającej zwracany produkt.

3.6. Koszt dostarczenia przesyłki do magazynu Organizatora promocji pokrywa Uczestnik.

3.7. Zwrot materaca przyjmowany jest na adres: Dział Obsługi Klienta, DHL Supply Chain, ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza

3.8. W promocji biorą udział tylko produkty nie noszące śladów zniszczenia np. porwane, zaplamione, wybrakowane itp.

3.9. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginału dowodu zakupu materaca Dormeo Air Plus objętego promocją. W przypadku wątpliwości Organizatora co do autentyczności dowodu zakupu, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania oryginału dowodu zakupu na żądanie Organizatora w celu weryfikacji autentyczności dowodu zakupu. Po zweryfikowaniu autentyczności dowodu zakupu, Organizator odsyła oryginał dowodu zakupu Uczestnikowi.

3.10. Osoby, które nie spełniły warunków udziału w promocji wskazanych w regulaminie, otrzymają na adres e-mail lub telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w formularzu reklamacyjnym informację o niezakwalifikowaniu się do promocji. W sytuacji wskazanej w pkt. 3.8 i 3.9 koszt odesłanie materaca do Uczestnika przez Organizatora pokrywa Uczestnik.

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Uczestnik promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia promocji. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników promocji będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje, co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja Test 100 dni – reklamacja”.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom promocji.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

6.2. Niniejszy regulamin oraz formularz reklamacyjny dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej dormeo.pl.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.