Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI MATERACY NAWIERZCHNIOWYCH DORMEO
„Czekasz na 1, otrzymujesz aż 3”
22.01.2018 – 18.03.2018

1. Postanowienia ogólne

 • Promocja pod nazwą „ Czekasz na 1, otrzymujesz aż 3” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
 • Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Czekasz na 1, otrzymujesz aż 3”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
 • Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt. 3.

2. Czas trwania Promocji

 • Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 00:01, a zakończy w dniu 18 marca 2018 r. o godz. 23:59. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu online www.topshop.pl  www.dormeo.pl oraz www.mango.pl.
 • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
  z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.topshop.pl, www.dormeo.pl www.mango.pl.
 • Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

 • Promocja obejmuje  materace nawierzchniowe Dormeo Renew Eucalyptus Topper (Dormeo Eucalyptus Topper 7 zones, Dormeo Renew Eucalyptus Topper 3,5cm oraz Dormeo Renew Eucalyptus Topper 3,5 cm v2; Dormeo Renew Eucalyptus Topper 6,5 cm oraz Dormeo Renew Eucalyptus Topper v2).
 • Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2, dowolnego modelu materaca nawierzchniowego Dormeo Renew (wskazanego w pkt 3.1) w rozmiarach: 90x200 cm, 80x190 cm, 80x200 cm, 90x190 cm, 120x190 cm, 120x200 cm, 140x190 cm, 140x200 cm Uczestnik otrzymuje: poduszkę anatomiczną Renew (razem z materacem w zestawie) ID: 1000040556 oraz kołdrę Aloe Vera 140x200 cm za 1 zł ID: 106039103.
 • Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2, dowolnego modelu materaca nawierzchniowego Dormeo Renew (wskazanego w pkt 3.1) w rozmiarach: 160x190 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 200x200 cm Uczestnik otrzymuje: poduszkę anatomiczną Renew (razem z materacem w zestawie) ID: 1000040556 oraz kołdrę Aloe Vera 200x200 cm za 1 zł ID: 106039105.
 • Liczba produktów jest limitowana.
 • Promocja przeprowadzana jest w sklepach stacjonarnych, w sklepie internetowym: www.topshop.pl, www.dormeo.pl , www.mango.pl, poprzez ofertę katalogową, przez kanały telewizyjne, drogą SMS uprawniającą do zamówienia produktów na infolinii oraz w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.
 • Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
 • Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.
 • Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany zwrócić cały zestaw produktów objętych Promocją tj. (materac nawierzchniowy Renew, poduszkę anatomiczną Renew, kołdrę Aloe Vera), dostarczyć: oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
 • Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

 • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
 • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
 • W Promocji nie mogą brać udziału:
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
  z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

 • Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
  z dopiskiem „Czekasz na 1, otrzymujesz aż 3” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
 • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
 • O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

 • Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.