Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI MARKI DORMEO „20% rabatu na materace nawierzchniowe
Dormeo Renew Eucalyptus”
03.09.2018 – 18.11.2018

1. Postanowienia ogólne

  1.1. Promocja pod nazwą „20% rabatu na wszystkie materace nawierzchniowe Dormeo Renew Eucalyptus” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).
  1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „20% rabatu na wszystkie materace nawierzchniowe marki Dormeo Renew Eucalyptus”, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
  1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  1.4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1.5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt. 3.

2. Czas trwania Promocji

  2.1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 03 września 2018 r. o godz. 00:01, a zakończy w dniu 18 października 2018 r. o godz. 23:59. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu online: www.mango.pl, www.dormeo.pl, www.topsho.pl.
  2.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.mango.pl, www.dormeo.pl, www.topsho.pl.
  2.3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

  3.1. Promocja obejmuje wszystkie materace nawierzchniowe marki Dormeo Renew Eucalyptus. Promocja nie dotyczy materacy nawierzchniowych Dormeo z innych linii. Promocją objęte są produkty w cenach regularnych, promocja nie łączy się z innymi rabatami. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2, materacy nawierzchniowych marki Dormeo Renew Eucalyptus otrzymujesz 20% rabatu. Dla Klientów Klub 5 w okresie trwania Promocji rabat na materace nawierzchniowe marki Dormeo Renew Eucalyptus wynosi 20%.
  3.2. Promocja przeprowadzana jest w sklepach stacjonarnych, w sklepach internetowych: www.mango.pl, www.dormeo.pl, www.topsho.pl poprzez ofertę katalogową, przez kanały telewizyjne, drogą SMS uprawniającą do zamówienia produktów na infolinii oraz w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.
  3.3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  3.4. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  3.5. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Mango.
  3.6. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
  3.7. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

  4.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  4.2. W Promocji nie mogą brać udziału:
  • Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  • Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

  5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „20% rabatu na wszystkie materace nawierzchniowe Dormeo Renew Eucalyptus” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

  6.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.