Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI „Piątek 13-go”

09-15 kwietnia 2018

 1. Postanowienia ogólne
  1. Promocja pod nazwą „Piątek 13-go” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
  2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Piątek 13-go”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.
 2. Czas trwania Promocji
  1. Sprzedaż produktów objętych Promocją rozpocznie się w dniu 09 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00, a zakończy w dniu 15 kwietnia 2018 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online www.dormeo.pl , www.dormeo.pl, www.topshop.pl, www.mango.pl, www.nutribullet.pl.
  2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z Promocji
   z powodu wyczerpania się stanu magazynowego produktów.
  3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
 3. Zasady Promocji
  1. Promocja obejmuje tylko wybrane produkty.
  2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany indywidualnie dla każdego produktu włączonego do Promocji. Rabat naliczany jest od cen regularnych produktów i nie zależy od liczby nabywanych produktów.
  3. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.mango.pl, nutribullet.pl oraz w sklepach stacjonarnych Mango.
  4. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  5. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  6. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Mango.
  7. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.
  8. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.
 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
  1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  2. W Promocji nie mogą brać udziału:
   1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Piątek 13-go” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.