Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI MARKI DORMEO „Promocja Walentynkowa” 11.02.2019 – 17.02.2019

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Promocja pod nazwą „Promocja Walentynkowa” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Promocja Walentynkowa”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
 4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt. 3.

§ 2

Czas trwania Promocji

 1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 00:01, a zakończy w dniu 17 lutego 2019 r. o godz. 23:59. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu online www.topshop.pl , www.mango.pl, www.dormeo.pl.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
  z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.topshop.pl, www.mango.pl, www.dormeo.pl.
 3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 

§ 3

Zasady Promocji

 1. Promocja obejmuje kołdry i poduszki marki Dormeo, poza poduszkami dekoracyjnymi i zestawami. Promocją objęte są produkty w cenach regularnych, promocja nie łączy się z innymi rabatami. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2, produktów marki Dormeo określonych w pkt 3.1, klient otrzymuje możliwość zakupu drugiej tańszej kołdry lub poduszki w cenie 1 zł.
 2. Promocja przeprowadzana jest w sklepie internetowym: www.topshop.pl, www.mango.pl, www.dormeo.pl.
 3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
 4. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
 5. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.
 6. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
 7. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
 2. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
 5. W Promocji nie mogą brać udziału:
 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 7. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
  z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

 

§ 5

Reklamacje

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
  z dopiskiem „Promocja Walentynkowa” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.